logo Automoto klub Malý Jordán v AČR Automoto klub
AMK


23.05.2024
mapa
Automoto klub  Malý Jordán v AČR Výuka na DDH
Úvod Vybavení DDH |

Dopravní výchova

| Soutěže | Školky | Kontakt | Foto | Mapa |
Cvičný test
  Dopravní výchova
  Termíny - rozpis škol
  Zhodnocení výuky
  Cvičný test
  Výukové materiály
 Školky
DDH

KONTROLNÍ – TESTOVÉ OTÁZKY 
zkouška cyklisty.

1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen
a. umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky
b. vždy zastavit u každého přechodu označeného svislou dopravní značkou
c. použít zvukového výstražného znamení, aby mu chodci uvolnili cestu

2. Cyklista je při jízdě mimo jiné povinen
a. stále držet řidítka oběma rukama
b. věnovat se plně řízení a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích
c. dbát na svou bezpečnost tím, že často zvoní

3. Je-li cyklista předjížděn
a. musí vždy zpomalit
b. musí vždy zastavit na krajnici
c. nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit v předjíždění

4. Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě
a. všem vozidlům jedoucím v obou směrech
b. jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům
c. všem protijedoucím motorovým a nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, organizovaným útvarům chodců a tramvajím jedoucím v obou směrech

5. Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci (silnici) na pozemní komunikaci (silnici) je cyklista povinen
a. dát přednost v jízdě mimo jiné všem vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci (silnici)
b. dát přednost jen vozidlům a jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava
c. dát přednost jen motorovým vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci (silnici)

6. Cyklista, který vede jízdní kolo po pozemní komunikaci (silnici)
a. musí užít levé krajnice nebo levého okraje vozovky jako chodec
b. musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky
c. užije levé nebo pravé krajnice podle svého uvážení

7. Protijedoucí cyklisté se vyhýbají
a. podle vlastní úvahy vpravo nebo vlevo, vždy včas a v dostatečné míře
b. vlevo, včas a v dostatečné míře
c. vždy vpravo, včas a v dostatečné míře

8. Vodorovnou dopravní značku „Podélná čára souvislá“
a. smí cyklista přejíždět jen při předjíždění
b. nesmí cyklista přejíždět, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění z takového místa na pozemní komunikaci (silnici)
c. smí cyklista přejíždět kdykoliv, vodorovná dopravní značka platí jen pro řidiče motorových vozidel

9. Při jízdě na pozemní komunikaci (silnici) je cyklista povinen
a. jet vpravo a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti jet při pravém okraji vozovky
b. jet při kterékoliv straně vozovky, vpravo musí jet pouze motorová vozidla
c. jet středem vozovky, aby byl vždy dobře viditelný

10. Cyklisté smějí jet
a. nejvýše dva vedle sebe, je-li jich více než deset
b. jen jednotlivě za sebou
c. počet cyklistů jedoucích vedle sebe není stanoven

11. Použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji řádně nasazenou a připevněnou na hlavě je povinen za jízdy
a. každý cyklista bez ohledu na věk
b. pouze dětí mladší 10 let při jízdě na pozemní komunikaci
c. každý cyklista mladší 18 let

12. Znamení o změně směru jízdy dává cyklista
a. máváním paží
b. vztyčením paže
c. zřetelným upažením

13. Na jednomístném jízdním kole, které je vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí přepravovat dítě mladší 7 let
a. osoba starší 10 let
b. osoba starší 12 let
c. osoba starší 15 let

14. V provozu na pozemní komunikaci (silnici) kromě chodníku, cyklistické stezky a obytné a pěší zóny, smí cyklista jezdit samostatně
a. od osmi let
b. od deseti let
c. až od dvanácti let

15. Při jízdě na pozemní komunikaci (silnici) cyklista
a. může jet po pravé krajnici, ale nesmí zde ohrozit ani omezit chodce
b. může jet po krajnici, ale jen při jízdě mimo obec
c. nesmí jet v žádném případě po krajnici

16. Na pozemní komunikaci (silnici) o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy
a. smí cyklista užít k jízdě pouze pravého jízdního pruhu; to neplatí při objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování
b. smí cyklista jet v kterémkoliv jízdním pruhu
c. nesmí cyklista v žádném případě vyjet z pravého jízdního pruhu

17. Znamení o změně směru jízdy musí cyklista dát
a. jen za snížené viditelnosti
b. vždy při brždění
c. vždy, když mění směr jízdy

18. Při odbočování nesmí cyklista
a. ohrozit pouze ty chodce, kteří přecházejí křižovatku po přechodu pro chodce
b. ohrozit chodce, kteří přecházejí pozemní komunikaci, na kterou cyklista odbočuje
c. omezit všechny chodce

19. Před odbočováním vlevo se musí cyklista zařadit
a. co nejblíže k pravému okraji vozovky
b. co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy
c. vpravo nebo vlevo, podle hustoty provozu

20. Dává-li vpředu jedoucí cyklista znamení o změně směru jízdy vlevo
a. může být předjížděn jen vpravo
b. nesmí být předjížděn ani v případě, že je vpravo pro předjetí dostatek místa
c. smí být předjížděn pouze vlevo, upozorníme-li na sebe zvoněním

21. Cyklista při objíždění překážky, vybočuje-li ze směru jízdy dává znamení o změně směru jízdy upažením vlevo. Než tento úkon provede
a. musí se ohlédnout vlevo, zda neohrozí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
b. nemusí se ohlédnout, stačí že rychle ukáže změnu směru jízdy
c. není povinen sledovat provoz za sebou

22. Cyklista, který dává znamení o změně směru jízdy upažením
a. ponechává upažení po celou dobu jízdního úkonu
b. dává znamení jen před započetím jízdního úkonu
c. dává znamení jen na křižovatce řízené světly

23. Cyklista, který vyjíždí od okraje vozovky nebo od chodníku
a. nesmí omezit ostatní účastníky provozu, znamení o změně směru jízdy nemusí dávat
b. nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu, přitom musí dát znamení o změně směru jízdy
c. má přednost před všemi vozidly, znamení o změně směru jízdy dává podle svého uvážení

24. Přerušované žluté světlo užité samostatně nebo ve spojení s dopravní značkou
a. upozorňuje na nutnost zvýšení rychlosti jízdy
b. upozorňuje na nutnost dbát zvýšené opatrnosti
c. znamená povinnost vždy zastavit

25. Odbočují-li protijedoucí cyklisté vlevo, vyhýbají se (míjejí se)
a. vlevo
b. vpravo
c. vpravo nebo vlevo, podle svého uvážení

26. Cyklisté mladší 10 let smějí v provozu (po silnici), kromě chodníku, cyklistické stezky a obytné a pěší zóny, jezdit jen pod dohledem osoby starší
a. 12 let
b. 14 let
c. 15 let

27. Při jízdě křižovatkou na příkaz této dopravní značky upravující přednost je cyklista povinen
a. dát přednost, zastavovat ale nemusí
b. zastavit vedle dopravní značky
c. zastavit vždy na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled

28. Do míst a úseků, které jsou označeny některou z těchto dopravních značek, je zakázán
a. vjezd všem vozidlům
b. vjezd pouze motorovým vozidlům
c. vjezd pouze cyklistům

29. Na křižovatce označené touto dopravní značkou je cyklista povinen
a. dát přednost v jízdě všem vozidlům přijíždějícím zleva
b. dát přednost v jízdě pouze motorovým vozidlům přijíždějícím zprava
c. dát přednost v jízdě všem vozidlům, jezdcům na zvířeti a pochodujícím útvarům přijíždějícím nebo přicházejícím zprava

30. Tato dopravní značka znamená
a. Jednosměrný provoz
b. Přikázaný směr jízdy
c. Přednost před protijedoucími vozidly

31. Tato dopravní značka přikazuje cyklistovi
a. jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek
b. směr otáčení
c. užít vyznačení objížďky

32. Tato dopravní značka s dodatkovou tabulkou označuje
a. hlavní pozemní komunikaci, skutečný tvar křižovatky a průběh hlavní a vedlejší pozemní komunikace
b. křižovatku s příkazem odbočit vpravo
c. křižovatku, na kterou řidič přijíždí po vedlejší silnici

33. Tato dopravní značka označuje
a. křižovatku s vedlejší pozemní komunikací
b. přikázaný směr jízdy přímo
c. vedlejší pozemní komunikaci

34. Na příkaz této dopravní značky upravující přednost je cyklista povinen
a. dbát zvýšené opatrnosti, na křižovatce má přednost v jízdě
b. dát přednost v jízdě mimo jiné všem vozidlům, která přijíždějí po hlavní silnici
c. dát přednost v jízdě všem vozidlům přijíždějícím zprava

35. Tato dopravní značka znamená
a. Pozor cyklisté
b. Zákaz vjezdu cyklistů
c. Stezka pro cyklisty

36. Na křižovatce, před kterou je umístěna tato dopravní značka
a. je cyklista povinen odbočit vlevo
b. je cyklista povinen odbočit vpravo
c. je zakázáno odbočování vpravo

37. Tato dopravní značka znamená
a. Zákaz odbočování vpravo
b. Zákaz otáčení
c. Zákaz odbočování vlevo

38. Tato dopravní značka znamená
a. Stezka pro cyklisty
b. Opravna jízdních kol
c. Zákaz vjezdu jízdních kol

39. Tato dopravní značky informuje cyklistu, chce-li křižovatkou pokračovat přímo, je povinen se zařadit
a. do pravého jízdního pruhu
b. do levého jízdního pruhu
c. kamkoliv, značka platí jen pro motorová vozidla

40. Přednost v jízdě musí dát
a. osobní automobil, protože odbočuje vlevo
b. cyklista, protože je řidičem nemotorového vozidla
c. cyklista, protože přijíždí po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou

41. Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí
a. 1.tramvaj, 2.osobní a nákladní automobil 3.cyklista
b. 1.tramvaj a cyklista, 2.osobní a nákladní automobil
c. 1.osobní a nákladní automobil, 2.tramvaj a cyklista

42. Na křižovatce, podle přednosti vozidel přijíždějících zprava, jako třetí projede křižovatkou
a. nákladní automobil
b. cyklista
c. osobní automobil

43. Cyklista odbočující vlevo projede křižovatkou
a. jako první, při odbočování nemusí dávat přednost
b. jako druhý, protože při odbočování vlevo, musí dát přednost protijedoucím vozidlům
c. jako druhý, protože osobní automobil je rychlejší

44. Křižovatka je rozlišena dopravními značkami. Jako první projede křižovatkou
a. nákladní automobil protože jede přímo
b. cyklista odbočující vlevo
c. osobní automobil odbočující vlevo


 

návrat na DDHNávrat na DDH
AMK - AUTOMOTO KLUB v AČR

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDÁN v AČR  ©  2024